עורך דין ביטול צוואה

עורך דין ביטול צוואה

עורך דין ביטול צוואה

ערעור וביטול צוואה

ישנן מספר סיבות לביטול צוואה. בגדול אנו מפרידים בין ביטול צוואה על ידי המוריש בעודו בחיים לבין בקשה לצו ביטול צוואה, עילה לביטול הצוואה לאחר שהמוריש הלך לעולמו.

לאחר מות המוריש עילות לביטול צוואה מרכזיות נסובו סביב:

  • כשירותו המשפטית של המוריש בעת עריכת הצוואה.
  • השפעה בלתי הוגנת ולחץ בלתי סביר שהופעלו על המוריש.
  • ביטול צוואה מחמת פגם.
  • וכן ביטול חלקי של סעיפים בלתי אפשריים, בלתי מוסריים א בלתי חוקיים.

במקרים בהם נראה איפה כי ישנה עילה לביטול צוואה משרדנו מתמחה בהכנת בקשה לביטול צוואה ובערעור על צוואה.

בקשת ביטול צוואה – התנגדות לצוואה

בקשה לביטול צוואה מוגשת כבקשה למתן צו קיום צוואה או בקשה לצו ירושה במטרה להביא לביטול צו קיום צוואה שניתן במועד מוקדם יותר. זאת בשונה ממצב בו מוגשת בקשה למתן צו קיום צוואה ועוד בטרם ניתן הצו מוגשת התנגדות במטרה למנוע מתן צו קיום צוואה, כמו במקרים בהם ישנן סיבות לביטול הצוואה. הגשת בקשה לביטול צוואה יכולה ותוגש באם המבקש הינו אחד מהזכאים על-פי הצוואה או מי שנפגע ממתן הצו.

עורך דין ביטול צוואה לאחר מות המוריש

מותו של אדם הינו מצער ומטלטל מבחינה רגשית. לאחר לכתו, שלעיתים מגיעה ללא הכנה נפשית, בטרם עת, קרוביו נדרשים לטפל במה שהשאיר אחריו. לרוב בני משפחתו מצפים לקבל חלק מעיזבונו, ואף לעיתים ישנה צפיה לאופן חלוקה מסוים. אולם אדם חופשי לחלק את עיזבונו כאוות נפשו. כך לאחר לכתו לעיתי מתגלה כי בחר להוקיר תודה לאחד או לקפח אחר ואף לעיתים ליתן חלק נכבד למי שלא ציפו כי יקבל חלק כלל.

אותם קרובים אשר מרגישים כי הגיעו לשוקת שבורה מרגישים מקופחים, לעיתים נבגדים או מרומים ובתוך סערת הרגשות הזו נדרשים הם לפעול בבחינה משפטית כדי לשמור על מה שהם מבינים כי הגיע להם. ישנם מקרים בהם למרות שהמוריש הביע בצוואתו רצון מסוים כי נסיבות המקרה מגלות עילות לביטול צוואה.

עילות לביטול צוואה

ביטול צוואה של מי שאינו כשיר משפטית

עריכת צוואה הינה פעולה משפטית אשר כדי לבצעה נדרשת “כשרות משפטית” לפי סעיף 26 לחוק. עילה לביטול צוואה תהיה במקרה בו המצווה בעת עריכת הצוואה לא היה כשיר מבחינה משפטית; פסול דין, קטין או מי שלא היה ביכולתו להבחין בטיבה של צוואה. סעיף זה הינו “סעיף סל” המהווה עילה לביטול צוואה של מי שכושרו השכלי או מצבו הנפשי בעת עריכת הצוואה לא היה בו כדי לבטא רצון מודע המבחין במעשה. על כן כל מי שצלילות דעתו לא עמדה לו בעת עריכת הצוואה יש בכך עילה לביטול צוואה.

ביטול צוואה שנפל בה פגם חזותי

לצוואה ישנן דרישות מהותיות ודרישות צורניות. עילה לביטול צוואה יכול ותהיה על בסיס אי עמידת הצוואה בדרישה הצורנית, החזותית. סעיף 25 לחוק נקבעו “מרכיבי היסוד” של הצוואה, צוואה שמרכיב ממרכיבי יסוד אלו חסר בה דינה בטלות. בית משפט, גם אם יאמין כי אותו מסמך המביע נאמנה את רצון המוריש, לא יוכל לקבל את ה”צוואה” חסרת מרכיב היסוד ויכריז כי חסרונו מהווה סיבה לביטול צוואה ולא ייתן תוקף למסמך בתור “צוואה”, קרי, יכריז על ביטול צוואה.

ביטול צוואה אשר עד לעשייתה או מי שלקח “באופן אחר” חלק בעריכתה הינו הזוכה

להבדיל מירושה לפי דין, מי שנקבע בצוואה כי הוא יירש חלק מהעיזבון מוגדר “זוכה”. החלק הארי של הצוואות הנערכות לפי הדין בארץ הינן צוואות בעדים. זוכה וכן מי ש”נהנה” (כגון בן זוג של זוכה) אינו יכול להיות, לפי סעיף 35 לחוק, עד לעשיית הצוואה. במקרה בו אחד הזוכים הינו עד לעשייתה הדבר מהווה עילה לביטול צוואה.

מקור הסעיף הינו חשש להשפעה בלתי הוגנת של הנהנה או הזוכה על עורך הצוואה. במקרה של חשש למעורבות בעריכת הצוואה נקבע כי תיבחן עוצמת המעורבות (מידת אינטנסיביות) ומידת מעורבותו של הנה.

השפעה בלתי הוגנת

ישנם מקרים בהם עולה חשש ואף ניתן לקבוע כי המצווה היה נתון למרותו של זוכה או נהנה מהצוואה או כי נחשף ללחץ ולהשפעה בלתי הוגנת מצדם. מקרים אלו, לפי סעיף 30(א) לחוק הינם עילות לביטול צוואה אשר לעניות דעתנו הליטיגציה (הדיון המשפטי) סביבם מצריך מומחיות יתרה. בשונה מסיבות לביטול צוואה אחרות, כאשר עילות ביטול הצוואה מקורן בעובדות כגון היותו של זוכה אחד מהעדים שחתמו על הצוואה הרי הדיון אינו מתבטל אולם תופס אופי של מאבק משפטי בו הניסיון, הניתוח המשפטי האקדמי בנושא סיבות ביטול צוואה תופסים חלק ניכר, במקרים בהם ישנו חשש להשפעה בלתי הוגנת מתחדד הפן אקוזטורי של סכסוך המשפטי.

צוואה שנעשתה מחמת טעות

מבלי לגרוע מהאמור לעיל בעניין עילות ביטול צוואה שנפל בה פגם חזותי, לבית המשפט סמכות לקיים צוואה למרות שנפל בה פגם, וזאת במקרים בהם ניתן לקבוע בבירור מה היה רצון המוריש. לפי סעיף 30 לחוק יכול בית המשפט לבחור לקיימה וליתן לה תוקף של צוואה. במקרים אלו ייטה בית המשפט לסתות במידה מועטה בלבד מהאמור בצוואה ורצונו של המוריש מקוים בקירוב.

ביטול צוואה שביצועה בלתי מוסרי או בלתי חוקי או בלתי אפשרי

במקרים בהם תנאי או הוראה בצוואה עומדים בסתירה לתקנת הציבור, כלומר אינם חוקיים או מוסריים, נוטים בתי המשפט “למחוק” אותם בלבד מן הצוואה ולא לראות בהם עילה לביטול הצוואה כולה וייתן תוקף לשאר החלקים.

ישנם מקרים בהם בתי המשפט מוצאים דרכים יצירתיות כדי ליתן פרשנות לדברי המצווה לפיה דבריו אינם בלתי חוקיים או בלתי מוסריים.

כאשר נראה, לאחר התייעצות מול עו”ד המתמחה בביטול צוואה, כי אכן מתקיימת עילה או עילות לביטול צוואה נדרש להגיש התנגדות לקיום צוואה.

ביטול צוואה על ידי המצווה

ביטול צוואה יכול להיעשות על ידי וברצון המצווה בכל עת. הצוואה הינה רצונו של הצווה על היעשה בעיזבונו לאחר מותו, אין בכתיבת הצוואה כל התחייבות כלפי הזוכים ליתן להם את אשר נכתב עבורם בצוואה וביכולתו של המצווה לשנות את צוואתו בכל עת, משכך ביכולתו של המצווה לבטל את צוואתו. ביטול צוואה על ידי המצווה יכולה ותעשה מכל סיבה ואין דרישה לעילות ביטול “הגיוניות”.

אין דרישה כי ביטול צוואה יעשה באותה דרך שנערכה אותה צוואה וניתן להביא לביטול צוואה בכל אחת מהדרכים בהן ניתן לעשות צוואה (ביטול צוואה בעל פה, ביטול צוואה בעדים, ביטול צוואה בפני רשות, ביטול צוואה בכתב יד), וכן ביטול צוואה על ידי המצווה יכול להיעשות בדרך של השמדתה בפועל.

במקרה של צוואות סותרות צוואה מאוחרת (בעיקרון) מביאה לביטול צוואה מוקדמת.

ככל נעשה ביטול צוואה ללא צוואה חדשה, הירושה תחולק לפי דין. ( עורך דין לענייני ירושה )

ביטול צוואה

ביטול צוואה
עורך דין ביטול צוואה

עו”ד ביטול צוואה – מה לבדוק בעת בחירת עוה”ד?

מי שייצג אותך בהליך הוא לא פעם המשפיע על עתידך ואף על הקרובים לליבך, ולכן חייב להיות הבן-אדם בו אתה מאמין וסומך. מומלץ לשים לב ולשים כובד משקל לבחירת עורך דין ביטול צוואה האחראי על ההתדיינות המשפטית, הליך בו שרויים לא בהכרח מבחירה. בנישה משפטית זו, הפסיקה משתנה רבות וחייבים להפנים את הפסיקה הבסיסית והעדכנית. ראו שהנכם מפנים את עצמכם על מנת לבחור עוה”ד בנושא אליו נדרשים. ביום שתתקשרו עם עוה”ד לצדו תהיו בביטחון, מצבכם ישתפר ותוכלו לנקוט בפעולות הנדרשות לקראת קידום ההליך.

כאשר מגיעים לנקודה בה יש למצוא עורך דין ביטול צוואה שיוביל אותך בהליך רצוי לקחת את הבחירה האופטימלית ביותר עבור ההליך. הדברים הנראים לך כחשובים בהליך אינם בהכרח החשובים לעו”ד ולכן נדרש לעשות תיאום ציפיות. עורך דין ביטול צוואה אכפתי הוא עו”ד ששם את היעד המשפטי שלך בעדיפות עליונה. התחומים המרכזיים שבהם עוסק עו”ד בעבודתו יהיו הנקודות החזקות שלו והענף המשפטי שהוא מכיר ומוביל. נדרש לבחור במומחה בעל מומחיות בתחום הספציפי בו אתם מעורבים ובכך לנצל את התמורה בעבור זמנכם והשקעתכם.

ביטול צוואה הדדית
עו”ד ביטול צוואה הדדית

ביטול צוואה הדדית – למה חשוב לקחת עורך דין בשלב ראשוני

לא פעם מצבים משפטיים מלווים רגשות עזים, ולכן רצוי להישען על יד מקצועית ויציבה. בזמן שמתחילים פעולות משפטיות ללא בקרה מקצועית, במקרים מסוימים הנזקים ישפיעו ישירות על התובע. מייצג טוב ומדויק ימצא זמן לתת תשומת לב לפרטים שכן על כל רשלנות משלמים. ככל והוגשה בקשה לא נכונה, מילאתם טופס לא נכון או טענתם טענה שעדיף היה לחזור ממנה יתכן שלא שתוכלו. היות ומדובר על חייך או על חייהם של הקרובים שלנו המושפעים ממעשינו, ראוי למנף מאמצנו במטרה להגיע לדיוק המיוחל.

לא אחת דווקא השלב ההתחלתי בהליך משפטי עתיד להיות כבד משקל והוא שיקבע בהשתלשלות ההליך. ככול ואתם יודעים את הפעולות הצפויות ואת סדר הדברים כך תפעלו רגועים יותר. היצר לדחות משימות הוא רצון מוכר המצוי בכל אדם אך יודגש כי בתחום המשפט נדרש להילחם בו וצריך לבצע את העבודה. הצעד הראשון לשינוי המצב הקיים והתקדמות למצב הרצוי עוברת דרך יישום מספר משימות פשוטות.

ביטול צו קיום צוואה

ביטול צו קיום צוואה – אנחנו פה בשביל לאפשר פתרון לבעיות המשפטיות שלכם.

מסתמן כי בכל נושא שנבקש בו הבהרה או הסברים נמצא עורך דין ביטול צוואה מומלץ שיוכל לסלול את דרכנו. אנו יודעים שעורך דין טוב מכיר איך לפשט את ההסברים ולא לסבך אותם. המטרה היא למצוא את עורך הדין שיכול להעביר את המחשבות שלכם לידי ביצוע וליישם את עבודתו על הצד הטוב ביותר. עורך דין מנוסה יעשה את דרכו אל “ניצחון” תוך שמירה על דרכי שלום ועל תקשורת רגועה ככול הניתן. עורך דין ישמש גם כמתרגם השפה המשפטית לשפה מובנת אותה פשוט יהיה לזכור.

אף על פי שעורכי דין באמת ממליצים ומייעצים בקשר לאסטרטגיה ומהלכים בהתבסס לניתוח המשפטי בסופו של עניין הלקוח בעצמו זה שנוטל את הסיכון ולכן הוא המחליט. מיד אחרי שיינתן לך פירוט בגין חובותיך וזכויותיך במסגרת החוק יתאפשר לך להבין באמת את מצבך. במצבים רבים עולות שאלות, לדוגמה: מה המותר ומה האסור כצד בהליך לומר? מה מותר ומה אסור לצד מנגד? מובן כי עולות שאלות ותהיות אשר על כן אנו ממליצים במצבים משפטיים לחפש ייעוץ ענייני מעורך דין בתחום הרלוונטי. המלצות וחוו”ד הן חשובות ובעיקר כאשר מדובר על נושאי משפחה. בהינתן שישנם צדדים נוספים המעורבים במקרה מהצד שלך חשוב לשתף אותם בשלב בחירת עורך הדין וזאת בשביל להימנע ממחלוקות בנושא.

ביטול צו ירושה
ביטול צו ירושה

ביטול צו ירושה – איזה סוגי התמחויות קיימים?

לרוב, המשפט מתחלק לשלושה תחומים: מנהלי או פלילי או אזרחי. בתחילה יש להבין מה אנחנו זקוקים ולמי האפשרות לסייע לנו להשיג את זה. במידה ועסקים בתחום, לדוגמא: תאגידים, ניהול עסק או עריכת צוואה, יש לקחת איש מקצוע המומחה לכך. בגלל הנושאים הרבים שבהם עוסקים עורכי הדין יש לוודא שבחרת בעו”ד המתמקצע במצב שלך. כמובן כי עוה”ד שמתמחה בכל הקשור אל רשלנות רפואית, לדוגמה, לא יועיל כל-כך במקרים של גירושין ולהפך. תהליך של גירושים רוב הפעמים יופנה אל עו”ד משפחה וטיפול רפואי ברשלנות יטופל על ידי עו”ד לנזיקין וכך הלאה. חשוב לא לוותר על תכונות בעלות חשיבות, כי ישנן פעמים בהם עורך-הדין שיבחר הופך חלק מחייך, גם במידע שנחשף אליו ובהשפעתו על החלטותיך.

ביטול צוואה בעל פה

ביטול צוואה בעל פה – לפתוח תיק ללא עורך דין

הרבה תוהים “האם ניתן להגיש תביעה ללא עורך דין?” והתשובה היא כן, אך התנהלות משפטית עצמאית רחוקה מלהיות קלה. לרוב כשאדם שוקל לייצג את עצמו לא חושב כל הניירת הכללוה בהליך, עמידה בלו”ז ולמידת התקדימים השונים בנושא. מומלץ לזכור שישנה אפשרות לקחת עורך דין ועדיין לשמור על מעורבות גבוהה בתיק. אם ישנה מחשבה לייצג את התיק שלך בגלל קושי במצב הכלכלי יש לזכור כי במצבים פלילים כמו גם אזרחיים מסוימים בית המשפט ידאג בשבילך עו”ד. אנשים שמעדיפים לייצג את עצמם, למרות שהם יכולים לממן עורך דין צריכים לקחת בחשבון את האפשרות של החמרת המצב.

ביטול צוואה על ידי המצווה
ביטול צוואה על ידי המצווה

ביטול צוואה על ידי המצווה – מהרהר על לערער

מניסיון אל תבנה על זה ותבסס פעולותיך במחשבה שבסוף תוכל לערער. חשוב לזכור כי לא תמיד ישנה ניסיון נוסף ולא תמיד תאושר הבקשה שלך לערעור. אף אחד לא יכול להיות בטוח מראש כי נכון לערער על החלטה כזו או אחרת, ועל כן יש לבצע את הדברים על הצד הנכון ביותר כבר בניסיון ראשון. במידה כי המקרה כולל סיכון משפטי או יכול להסתבך ולהגרר אין לזלזל בתהליך בחירת העורך דין שייצג את תיקכם.

עילה לביטול צוואה
עילה לביטול צוואה

עוד על עילה לביטול צוואה

עו”ד ביטול צוואה | עורך דין ביטול צוואה הדדית | ביטול צו קיום צוואה | ביטול צו ירושה | ביטול צוואה בעל פה | ביטול צוואה על ידי המצווה | עילה לביטול צוואה

עורך דין ביטול צוואה

אנו מתמחים בדיני ירושה וניהול סכסוכי ירושה. אנו מאמינים בניהול הליך קשוב לצרכי הלקוח, תוך הבנה כי הליך משפטי הינו זר לרוב לקוחותינו, ובעיקר כאשר מדובר על משפחה. אנו מלווים את לקוחותינו החל בהכנת צוואות ותכנון ההורשה, תוך פריסת אפשרויות לאופן חלוקה, וכלה בניהול סכסוכים.

עורך דין צוואות וירושות Wills Law

בס"ד

ייפוי כוח מתמשך
מסמך שימנע סכסוכים
מבצע!
100% חסכון של הוצאות כספיות מיותרות ובירוקרטיה
*ניתן לשלם בתשלומים נוחים

מגיע לך ייעוץ חינם להתאמת פתרון בול בשבילך!

פתח צ'ט
1
שלום וברכה!
שלום וברכה!
איך אוכל לעזור?
Call Now Button