סעיף 8א לחוק הירושה

סעיף 8א לחוק הירושה

סעיף 8א לחוק הירושה התשכ”ב-1965

סעיף 8א לחוק הירושה

נסוב סביב הסדרת הצוואה הדדית. עד למועד חיקוקו (תיקון התשס”ה – 2005) הייתה מעין לקונה בחקיקה בעניין הצוואה הדדית.

בעיקרון לכל אדם חופש לצוות, ולשנות או לבטל את צוואתו. אולם צוואה הדדית הינה כזאת הנכתבת מתוך הסתמכות של צד אחד על צוואתו של האחר.

מתוך סעיף 8א לחוק:

  • (א)  בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר; צוואות כאמור יכולות להיעשות בין אם הזוכה על פי כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג ובין אם הוא גורם שלישי..

 

כלומר מלשון סעיף 8א ניתן ללמוד כי ישנה הסתמכות והסכמה בין מוריש אחד למוריש אחר בדבר תוכן הצוואות. עצם קיומו של מעין הסכם לפיו היורשים עורכים צוואה זה לטובת זו ולהפך (או לטובת צד שלישי) היווה כסתירה לאיסור החוקי בעריכת עסקאות בצוואה. יתרה מכך, השתתפות של צד אחד בצוואה הדדית בעריכת צוואתו של הצד השני עמד בסתירה לסעיף 35 לחוק הירושה, ובתיאוריה ניתן היה לדמיין כי יכול ויביא לבטלות הצוואות.

בתי המשפט נדרשו לעניינים אלו ונוצרה הסדרה דרך הפסיקה.

אולם היות ולפי דברי ההסבר להצעת חוק הירושה משנת 2005 (תיקון מס’ 12) בו נוסף סעיף 8א לחוק הירושה, חמישית מכלל הצוואות בישראל הינן צוואות הדדיות.

אז מה היא צוואה הדדית?

צוואה הדדית הינה צוואה הנכתבת בצורה משותפת והדדית תוך הסתמכות של מצווה אחד על הכתוב בצוואתו של אחר.

 

גמירת דעת של שני מצווים הפועלים במשותף ובאופן הדדי”

ע”א 4402/98

הדגש הנדרש הינו לדרישת “גמירת דעת” ש הצדדים, בדומה לדין החוזי, ומכאן עמדתם של מלומדים כי כאשר נדרש לפרש צוואה הדדית המתגלה בה מחלוקת ניתן להציל על כללי הפרשנות המשפטית את עומד דעת הצדדים.

צוואה הדדית באופן כללי משמשת בעיקר לצוואות בין בני זוג, אולם אין מניעה להכרה בצוואה הדדית בין צדדים שאינם בני זוג, לדוגמה צוואה הדדית של שתי אחיות.

במקרים כאלה, של צוואה הדדית בין צדדים שאינם זוג המנהל משק בית משותף, נראה כי למרות שתוכר צוואתם כהדדית, לא תהיה תחולה לסעיף 8א לחוק הירושה היות וסעיף 8א מתייחס לצוואת בין בני זוג.

כמו כן, אין חיוב כי הדדיות הצוואה תעשה בצורה שהזוכה יהיה אחד מן הצדדים והצוואות יכולות לנקוב במישהו אחר, כגון ילדים של המצווים. מכאן עולה החשש כי בהתגלות מחלוקת בין הצדדים או בהתגלות מחלוקת וקרע בין אחד המצווים לזוכה יבטל המצווה את הצוואות שתיהן ובכך, במידה ומדובר בצוואה בין בני זוג, ככל והצד השני, שלא ביטל לא יעמיד צוואה חדשה העיזבון במקרה של פטירה יחולק לפי דין, כלומר בן הזוג שביטל צוואה הדדית לטובת צד שלישי הגדיל את חלקו בעיזבון.

הסתמכות זו נתקלה בבעיה היות וככל וניתנת אפשרות לכל אחד מן הצדדים לאחר הסכמה וחתימה על צוואה הדדית לבטל את צוואתו, עצם ההסתמכות הייתה ריקה מתוכן.

מנגד איסור על אדם לשנות את צוואתו מהסיבה שהיא צוואה הדדית עומד בסתירה לסעיף 27 לחוק.

ביטול צוואה הדדית לפי סעיף 8א לחוק הירושה

תת-סעיף (ב) של סעיף 8א לחוק הירושה מבחין בין ביטול לפני מותו של אחד מהצדדים לצוואה הדדית וביטול אחרי מותו של אחד הצדדים, וזו לשונו:

(ב)  לביטול צוואה הדדית ..:

(1) בחייהם של שני בני הזוג – המצווה המבקש לבטל את צוואתו ימסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני בטלות הצוואות ההדדיות של שני המצווים;

למרות חשיבותו של סעיף 8א לחוק הירושה נוצרה בעיה חדשה; בפעם הראשונה נוצרה לקונה לפיה לא רק המצווה יכול להביא לביטול צוואתו באחת הדרכים “הרגילות”, סעיף 8א יצר אפשרות של מישהו אחד להביא לביטול צוואתו של מישהו אחר.

בפשטות, לפי סעיף 8א ביטול צוואה הדדית יעשה בהודעה בכתב של אחד הצדדים לצד השני על ביטול הצוואה. מרגע שנמסרה ההודעה, לא רק צוואתו של מי שהודיע על בטלות הצוואה ההדדית בטלה, מבוטלת גם צוואתו של הצד השני וחלים על העיזבון כללי ההורשה לפי דין. וזאת כל עוד לא יצרו עורכי הצוואה מנגנון אחר.

כדי להימנע ממצב בו חוזרים לכללי ברירת המחדל של צוואה לפי דין, אנו ממליצים לייצר מנגנון משפטי המורה על מה יקרה במצב בו בוטלה הצוואה בהודעתו של אחד הצדדים. כדי לייצב מנגנון זה אנו ממליצים לעשותו כצוואה מוקדמת לצוואה ההדדית, המתייחסת לצוואה הדדית ולמצב זה. מדובר על מנגנון משפטי אשר נדרש להיכתב בצורה בה הצוואה ההדדית לא תביא לביטולו, היות ואחד הדרכים לביטול צוואה הינו בעריכת צוואה חדשה.

(2) לאחר מות אחד מבני הזוג

(א)   כל עוד לא חולק העיזבון…

(ב) לאחר חלוקת העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו ישיב את כל שירש לפי הצוואה ההדדית לעיזבון..

יש לשים לב כי בסעיף 8א המחוקק לא נתן אפשרות ליצירת התחייבות בלתי חוזרת של מצווה בעניין צוואתו. המחוקק בסיפא של סעיף 8א קבע כי הסכמה לאיסור שינוי של צוואה הדדית בטלה. כלומר גם אם קבעתי בצוואה הדדית שאין לי אפשרות לשנותה, לפי סעיף 8א לחוק הירושה התחייבות זו בטלה, וישנה אפשרות לשנות את הצוואה.

וזו לשון הסעיף:

(ג)   הוראות סעיף קטן (ב) יחולו אם אין בצוואות ההדדיות הוראה אחרת, ואולם הוראה השוללת לחלוטין את הזכות לבטל את הצוואה בחיי שני בני הזוג – בטלה.

סעיף 8א לחוק הירושה תיקון משנת 2005 וכל האמור לעיל בעניין סעיף 8א חל על צוואות שנערכו לאחר אוגוסט 2005.

סעיף 8א לחוק הירושה

אנו מתמחים בדיני ירושה וניהול סכסוכי ירושה. אנו מאמינים בניהול הליך קשוב לצרכי הלקוח, תוך הבנה כי הליך משפטי הינו זר לרוב לקוחותינו, ובעיקר כאשר מדובר על משפחה. אנו מלווים את לקוחותינו החל בהכנת צוואות ותכנון ההורשה, תוך פריסת אפשרויות לאופן חלוקה, וכלה בניהול סכסוכים.

עורך דין צוואות וירושות Wills Law

בס"ד

ייפוי כוח מתמשך
מסמך שימנע סכסוכים
מבצע!
100% חסכון של הוצאות כספיות מיותרות ובירוקרטיה
*ניתן לשלם בתשלומים נוחים

מגיע לך ייעוץ חינם להתאמת פתרון בול בשבילך!

פתח צ'ט
1
שלום וברכה!
שלום וברכה!
איך אוכל לעזור?
Call Now Button