הסתלקות מירושה

עורך דין צוואות וירושות

הסתלקות מירושה –  זכותו של יורש להסתלקות מהירושה כולה או חלקה מקורה בסעיף 6 לחוק הירושה, וגורסת כי לכל יורש זכות להסתלק מהירושה, לאחר מות המוריש. בהרבה מהמקרים מדובר על  הסתלקות מירושה לטובת הורה או הסתלקות מירושה לטובת אח ולעתים הסתלקות מירושה לטובת נכד – כך או כך ישנם תנאים מתי ניתן לבצע הסתלקות מירושה

מתי ניתן להסתלק מירושה

מועד ההסתלקות מהירושה יכול להיות רק לאחר מות המוריש ולפני שחולק העיזבון. אין תוחלת להסתלקות מהירושה טרם מות המוריש (בשונה מהסכם חלוקת עיזבון).

כן ניתן להסתלק מהירושה לאחר שניתן צו ירושה או צו קיום צוואה (יידרש לבקש מהרשם תיקון צו קיום צוואה).

מתי אין אפשרות להסתלק מהירושה?

יורש אשר שיעבד את חלקו בעיזבון או באם הוטלו עיקולים על חלקו של יורש בעיזכון, אותו יורש לא יוכל עוד להסתלק.

כאמור לעיל: לפני מות המוריש או לאחר חלוקת העיזבון אין אפשרות להסתלק מהירושה

הסתלקות כללית והסתלקות לטובת אחר

ישנן 2 סוגי הסתלקויות: חלקית (לטובת אחר) או כללית (מלאה).

תוצאת הסלתקות לטובת אדם אחר – הסתלקות לטובת אדם מסוים:

מותר ליורש להסתלק מחלקו בעיזבון לטובת אחר רק אם אותו אדם אחר הינו:

– ילדו של המוריש

– בן/בת זוג של המוריש

– אחיו של המוריש

למעשה ניתן לבצע הסתלקות מירושה לטובת הורה או הסתלקות מירושה לטובת אח ולעתים הסתלקות מירושה לטובת נכד וכו’.

ככל ומדובר באחד מן המקרים המנויים לעיל, חלקו של היורש המסתלק יתווסף למי שלטובתו בחר היורש להסתלק ולא לעיזכון באופן כללי, כלומר חלקו של המסתלק לא יחולק לפי כללי הורשה לפי דין.

אין אפשרות להסתלק מהירושה ולהעביר את זכויות הירושה לאדם אחר שאינו אחד מן המנויים לעיל (בן זוג/אח/ילד) אפילו אם אותו אדם אחר הינו קרוב של המוריש (כגון הורה). ככל ובוצעה “הסתלקות” לטובת אחר שאינו מן המנויים בחוק ההסתלקות אינה חוקית ויראו את היורש כאילו מעולם לא הסתלק מירושתו. הסתלקות שכזו בכל מקרה לא תעביר את הזכויות ליורשים האחרים לפי דין.

תוצאת ההסתלקות כללית – הסתלקות מוחלטת מכל הירושה:

בירושה לפי צוואה – ככל ואין הוראה אחרת בצוואה אותו חלק בצוואה המורה על העברת הזכות ליורש מבוטל וזכויותיו יחולקו בין היורשים לפי דין (אפילו במקרים בהם בחר המוריש לפסוח על מי מילדיו ולא להוריש לו כלום בצוואתו, חלקו של המסתלק יחולק ליורשים לפי דין לפי סדרי ההורשה בחוק).

בירושה לפי דין – חלקו של היורש שמסתלק מהירושה חוזר לעיזבון ומתחלק בין יתרת היורשים לפי חלקם היחסי בירושה.

הסתלקות מנכס מסוים

חשוב להבהיר כי הזכות להסתלק מנכס מסוים קמה רק אם בצוואה צוין כי היורש יירש את אותו הנכס הספציפי, ולא כאשר ישנה חלוקה כללית, חלוקה לאחוזים.

הסתלקות קטין מירושה

הסתלקות של קטין מחלקו בירושה או הסתלקות של קטין מנכס ספציפי בירושה טעונה אישור בית משפט וזאת נוכח התפישה לפיה בכל פעולה משפטית של קטין שאינה פעולה שדרכם של קטינים לעשות (כגון רכישת פחית שתיה במכונת ממכר) הקטין אינו כשיר דיה לקבל את ההחלטה להסתלקות קטין מירושה מהווה לעיתים קרובות ניגוד עניינים בין תפקידו של האפוטרופוס (ההורה) של הקטין לשמור ולהגן על האינטרסים של הקטין אל מול האינטרס של ההורה המשמורן בעצמו. על כן קיים חשש כי החלטת הקטין להסתלקות מהירושה נגועה בהשפעה בלתי הוגנת ואינו.

לשם הסתלקות הקטין מירושה נדרש אישור של בית המשפט. מי שעומד על המשמר ועל ההגנה על האינטרס של הקטין אל מול הבקשה לאישור הסתלקות קטין מירושה הינו “האפוטרופוס הכללי”. העקרונות בעניין “הסתלקות קטין מירושה” נכונים גם להסתלקותו של כל חוסה הנדרש להגנה על האינטרס שלו, ועל כן כל מי שאינו כשיר משפטית ואשר מוגשת בשמו בקשה לביצוע פעולה משפטית של הסתלקות מירושה תידרש הגשת בקשה לאישור הסתלקות מירושה לבית המשפט.

דברים אלו אינם מעידים כי אין צפי לאישור הסתלקות קטין מירושה או לאישור הסתלקות חובה מירושה, אולם מדובר על מערכת חסמים ובלמים אשר תפקידה למנוע אישור של פעולות חד צדדיות בלתי הפיכות כגון אלו.

הסתלקות מירושה בתמורה

הסיבות להסתלקות מירושה בתמורה רבות, הן משיקולי מס, משיקולים אמוציונליים והן משיקולים פרקטיים לדוגמה: הסתלקות מירושה בתמורה במגזר החקלאי בו הסתלקות מירושת נחלה, אשר לפי הוראות רשות מקרקעי ישראל ניתן לרשום את הנחלה עבור יורש אחד בלבד ועל כן מתחייב כי היורשים האחרים יסתלקו מחלקם. כך או אחרת כאשר יורש מחליט להסתלק מחלקו בירושה בתמורה הדבר הופך הסתלקות מירושה “רגילה” להסתלקות מירושה סבוכה, ואסביר;

לפי הדין בישראל, יורש אשר מסתלק מהירושה יראו אותו כמי שמתחילה אינו יורש כלל.

מצד שני הסתלקות מירושה בתמורה מעידה כי ההסתלקות הינה “בתנאי” שיקבל את התמורה. אשר על כן, יש שופטים הסבורים כי הואיל והסתלקות על תנאי בטלה היא, יש לראות את ההסתלקות מירושה בתמורה כהסתלקות בטלה.

מנגד, יש הגורסים כי הואיל והיורש אשר בוחר בהסתלקות מירושה בתמורה מוכר את חלקו בעיזבון והלכה למעשה מבוצעת עסקה מכר של חלקו ויש לראותו כמי שירש את חלקו ומכר אותו לאחר.

כדי להבין את מהות העניים נדרש לראות את דיני המיסוי כחלק המשלים את התמונה. היום כאשר אין מס ירושה, הסתלקות מירושה בתמורה מהווה דרך במקרים מסוימים ל”תכנון מס” או התחמקות מתשלום מס ולכן ההסתלקות לעיתים נבחנת בצורה מדוקדקת איפה.

העניין של הסתלקות מירושה בתמורה מהווה פתח לסכסוכים בין יורשים ופתח לאירועי מס שונים, לכן אנו ממליצים כי כאשר מדובר בהסתלקות מירושה בתמורה יש להתייעץ עם אנשי מקצוע. אפילו אם הצדדים מסכימים על כל הפרטים הטכניים, אופן ניסוח ההסכם יכול למנוע סכסוכים עתידיים ויכול לשנות את אופן הפרשנות באספקלריית רשויות המס.

וכמובן שאין לגעת בכספי העיזבון ולחלקת לפני התייעצות עם עו”ד ירושות.

תצהיר הסתלקות מירושה

כדי לבצע הסתלקות מירושה נדרש המסתלק לחתום על טופס “תצהיר הסתלקות מירושה” הידוע גם בתור תצהיר הסתלקות מעיזבון. תצהיר ההסתלקות מהצוואה הינו טופס פורמלי אשר תבניתו מוכתבת ממשרד המשפטים – הרשם לענייני ירושה וניתן למצוא אותו באתר.

היות והסתלקות מצוואה היא פעולה, לכאורה, בלתי הפיכה אשר משנה את מצבו המשפטי של החותם על תצהיר הסתלקות מצוואה מיורש למי (שכאילו) שלא היה יורש מתחילה והסתלקות מצוואה הינה ברוב המקרים סופית ומוחלטת וגם משפיעה על התייחסות רשויות המס לאופן בחינת התמורה מן ההסתלקות, ככל וניתנה כזו אנו ממליצים לא לחתום על תצהיר הסתלקות ללא ייעוץ עם עו”ד.

מתי כן ניתן לחזור מהסתלקות

ישנם מקרים בהם פסק בית המשפט כי ניתנת אפשרות לחזרה מהסתלקות למרות שנחתם תצהיר הסתלקות מירושה. לדוגמה: במקרה של פס”ד ליבנאוי פסק בית המשפט (כבוד השופט נאמן) נפסק כי יורש אשר הסתמך על הסתלקות מירושה ושינה מצבו לרעה, יש בכך כדי לקבוע כי לא תינתן אפשרות לחזרה מהסתלקות. כלומר ניתן ללמוד הסדר שלילי מתי לא תתאפשר חזרה מהסתלקות. בעיקרון, דיני הירושה רואים בהסתלקות מירושה כמעין עסקת מתנה, וזאת למרות שנותן המתנה מעולם לא היה בעליה. על כן ניתן להחיל על הסתלקות את עקרונות תום הלב, עושק והטעיה. מכוח עקרונות אלו ניתן לבקש מבית המשפט לחזור מהסתלקות.

על עו”ד לירושה אשר מחתים על תצהיר הסתלקות מירושה להסביר את מהות ומשמעות החתימה, לרבות האפשרות לקיומם של נכסים נוספים אשר המסתלק כלל לא מודע אליהם ואשר הסתלקותו תכלול גם הסתלקות מזכותו לרשת אותם.

מה נבחן כפרמטר לאישור בית משפט לחזרה מהסתלקות?

הדברים הבאים אינם מהווים עילה בעצמם לחזרה מהסתלקות אולם במקרים מסוימים יהווה אינדיקציה עליה צפוי בית המשפט לתת את הדעת בבואו להכריעה בדבר העילה הנטענת בבקשה לחזרה מתצהיר הסתלקות:

האם החתימה על ההסתלקות בוצעה לאחר הסבר, הסבר למלא כולל ההשלכות הכלכליות והמשפטיות עבור המסתלק והאפשרות כי אף אם המסתלק מירושה הסתלק לטובת אחד ההורים, ההורה לא בטוח יוריש לו את החלק חזרה בלכתו ויכול ההורה לבכר אח אחר ולא להוריש למסתלק דבר.

האם עוה”ד אשר החתים על הסתלקות ביצע היכרות מוקדמת עם המסתלק או שהסתפק בחתימה זריזה על טופס.

האם נוכחו בעת החתימה על תצהיר ההסתלקות אחים נוספים או בעלי עניין אשר לטובתם בוצעה ההסתלקות.

בחינה פורמלית של תצהיר ההסתלקות, חתימה ואימות חתימה כדין על התצהיר.

 

הסתלקות מירושה קטין | הסתלקות מירושה בתמורה | הסתלקות מירושה בפשיטת רגל | הסתלקות מירושה לטובת הורה | הסתלקות מירושה לטובת אח | הסתלקות מירושה | חזרה מתצהיר הסתלקות | הסתלקות מירושה לטובת נכד

הסתלקות מירושה

אנו מתמחים בדיני ירושה וניהול סכסוכי ירושה. אנו מאמינים בניהול הליך קשוב לצרכי הלקוח, תוך הבנה כי הליך משפטי הינו זר לרוב לקוחותינו, ובעיקר כאשר מדובר על משפחה. אנו מלווים את לקוחותינו החל בהכנת צוואות ותכנון ההורשה, תוך פריסת אפשרויות לאופן חלוקה, וכלה בניהול סכסוכים.

עורך דין צוואות וירושות Wills Law

בס"ד

ייפוי כוח מתמשך
מסמך שימנע סכסוכים
מבצע!
100% חסכון של הוצאות כספיות מיותרות ובירוקרטיה
*ניתן לשלם בתשלומים נוחים

מגיע לך ייעוץ חינם להתאמת פתרון בול בשבילך!

פתח צ'ט
1
שלום וברכה!
שלום וברכה!
איך אוכל לעזור?
Call Now Button